Zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi | Warszawa

 |Jest nam bardzo miło, iż zechcieli Państwo zainteresować się naszą ofertą. Wyrażamy nadzieję, że przedstawione propozycje będą dla Państwa interesujące.

Polecamy nasze usługi w zakresie ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, w szczególności nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Do najważniejszych segmentów zarządzania należą:

 • zapewnienie użytkowania nieruchomości wspólnej i utrzymania jej we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym,
 • zapewnienie sprawności i funkcjonalności podmiotów pracujących na terenie nieruchomości,
 • zapewnienie obsady powierzchni komercyjnych na terenie nieruchomości,
 • analiza kosztów utrzymania, bieżąca i periodyczna,
 • prowadzenie marketingu,
 • kontrola przestrzegania zarządzeń i regulaminów obowiązujących na terenie nieruchomości,
 • zapewnienie stałego kontaktu z urzędami i instytucjami,
 • obsługa techniczna, zapewnienie stałego kontaktu z firmami konserwatorskimi,
 • prowadzenie dokumentacji księgowej i technicznej,
 • gotowość sprawozdawcza dla właściciela,
 • pełna obsługa prawna i doradcza, świadczona przez Kancelarię prawną. W ramach obsługi prawnej i doradztwa zapewniamy m.in.:
  • przygotowanie projektów umów na dostawy, roboty bądź usługi i udział w negocjacjach,
  • analizę dokumentów, a w szczególności podjętych uchwał i podpisanych umów, ich ocena i przedstawienie działań optymalizacyjnych
  • występowanie przed Sądami w imieniu wspólnoty
  • reprezentowanie na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej
  • porady prawne związane z bieżącym zarządzaniem nieruchomością wspólną
  • przygotowanie i opiniowanie innych dokumentów.
 • inne zagadnienia, ustalone z właścicielem.

 

W ramach ADMINISTROWANIA oferujemy wykonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie co najmniej nie pogorszonym, między innymi:

 • weryfikację stanu faktycznego i prawnego, prowadzenie wykazu lokali, ich właścicieli i najemców,
 • zlecanie kontroli technicznych urządzeń stanowiących wyposażenie nieruchomości jak i okresowych przeglądów (zgodnie z prawem budowlanym),
 • nadzór nad pracą firm konserwatorskich,
 • nadzór i kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 • kontrola nad utrzymywaniem w porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów, jeżeli taki obowiązek wynika z ustawy bądź zawartych umów,
 • kontrola nad zapewnieniem dostaw do budynków świadczeń typu energia elektryczna, cieplna, wody, gazu, a także odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci,
 • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • prowadzenie księgowości Wspólnoty,
 • opracowywanie rocznych planów gospodarczo-finansowych Wspólnoty i wynikających z nich harmonogramów prac,
 • sporządzanie periodycznych informacji o przychodach i rozchodach związanych z administracją,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego,
 • kontrola nad całością operacji związanych z należnościami z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 • rozliczanie kosztów utrzymania nieruchomości: funduszu remontowego, zużytych mediów, pobieranych świadczeń,
 • wydawanie zaświadczeń i poświadczeń dla właścicieli poszczególnych lokali.


Zapewniamy racjonalne gospodarowanie funduszami mające na celu minimalizację kosztów utrzymania. Wszelką rachunkowość prowadzimy za pomocą profesjonalnego systemu komputerowego. Właściciele posiadają pełną kontrolę nad finansami i gospodarką administrowanej nieruchomości oraz uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji.

 

Zapraszamy do współpracy.